Nieuwsbrief stichting Kerala 2009Stichting Kerala bestaat 10 jaar!

De start
Nadat we reeds enkele jaren actief waren om de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen te ontwikkelen, is in 1999 stichting Kerala opgericht. De reden voor de keuze voor een stichting is gebaseerd op de mogelijkheden die het biedt om projecten juridisch te kunnen verantwoorden en donateurs de mogelijkheid te bieden giften belasting aftrekbaar te laten zijn.

De stichting, zo staat in het afschrift van de oprichtingsakte, werd opgericht om hulp te bieden aan Indiase stichtingen die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De inkomsten van onder andere donateurs en landelijke ontwikkelingsorganisaties worden gebruikt voor de invulling van zorg. Dit door het aanbieden van dagactiviteiten, huisvesting, training en scholing aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gebied waar wij ons aanvankelijk op oriënteerden ligt in het zuiden van India. Namelijk de deelstaat Kerala. De stichting is naar deze deelstaat vernoemd.

Op 3 maart 2009 bestaat de stichting 10 jaar.

Terugblik
Terugkijkend kunnen we vast stellen dat de doelen die wij ons gesteld hebben, op meerdere plaatsen werkelijkheid zijn geworden. De stichting is haar werk begonnen in de hoofdstad van de deelstaat Kerala, Trivandrum. Op meerdere plaatsen aan de westkust hebben wij voorzieningen gerealiseerd.
Naast de materiële voorzieningen hebben we regelmatig onze kennis kunnen overdragen. Dit op het gebied van zorg (kennisoverdracht), hulpmateriaal, opleiding van personeel en visie op management.

In december 2004 werd ook India getroffen door de tsunami. Nadat de gevolgen van deze natuurramp duidelijk werden, zijn ook wij benaderd om onze ondersteuning te geven. Alhoewel het niet binnen de doelstelling van de stichting paste, hebben we toch een helpende hand kunnen aanreiken. Dankzij diverse donaties hebben we lokaal vissersboten kunnen laten bouwen en netten laten maken. Door deze wijze van besteding van de donaties hebben we niet alleen goederen kunnen aanbieden, maar ook een stuk werkgelegenheid kunnen creëren.
Het getroffen gebied lag met name aan de oostkust van India. Tijdens ons bezoek werden we geconfronteerd met andere hulpvragen. Het bleek dat er nog nauwelijks enige vorm van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aanwezig was. Ook bleek dat er een groot tekort was aan basisscholen en hygiënische voorzieningen. Vanwege de grote vraag om hulp en onze wens om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen, hebben we een inventarisatie gemaakt van de concrete hulpvragen. Om te beoordelen of projecten op een correcte, betrouwbare en zinvolle manier kunnen worden uitgevoerd, zijn we na een goede oriëntatie gestart met een klein project.

Nu, na 10 jaar als stichting in India actief te zijn, zijn we tot de conclusie gekomen, dat het gerechtvaardigd is dat wij de ondersteuning voor de zorg in de deelstaat Kerala kunnen gaan afbouwen. Niet dat er geen hulpvragen meer zijn. Onderzoek ter plaatse en overleg met verantwoordelijke personen van verschillende organisaties leverde het volgende beeld op. Er zijn in de deelstaat met 30 miljoen mensen relatief nog wel te weinig voorzieningen, maar de meer dan 150 dagcentra en scholen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn wel een behoorlijke basis om verder te bouwen. Bij ongeveer 10 procent van deze voorzieningen hebben wij daadwerkelijk onze bijdrage geleverd. Verder is de kennis en kunde voldoende aanwezig en is ook het welvaartsniveau de afgelopen 10 jaar behoorlijk gestegen. Dit laatste zien we onder andere aan de prijsstijging, lees inkomensverhoging, tijdens de bouwprojecten.

Ook de ouderparticipatie is de laatste jaren behoorlijk in ontwikkeling. Sinds enkele jaren bestaat in de deelstaat Kerala de organisatie Care 10. Het is een vereniging die samenwerkt met Parivaar, de National Federation of Parents Associations. Deze groep Care 10 hebben wij in het verleden ook kunnen ondersteunen.

Laatste reden is dat de regering van de deelstaat sinds kort voor bijna alle kinderen in de dagcentra een maandelijkse geldelijke ondersteuning geeft.

Om een beeld te krijgen van de projecten die wij in India gerealiseerd hebben, kunt u kijken op de website van de stichting Mithram. Klik hiervoor aan http://mithram.org/benefectors.html

Toekomst
De voorzieningen van basisbehoeften voor mensen aan de oostkust van India, zijn aanzienlijk minder ver ontwikkeld dan in Kerala. De levensstandaard van deze mensen is beduidend lager. Op het platteland leeft men vaak nog in zeer eenvoudige omstandigheden.
Deze constatering tijdens het ‘Tsunami’-bezoek, bracht het bestuur in 2007 tot de conclusie de doelstelling te verbreden. Naast het ondersteunen van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, bieden we nu ook hulp aan mensen met andere zorgvragen. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een school voor dove kinderen.
Verder zijn we op het platteland nu ook actief om scholen voor regulier onderwijs te bouwen, immers zonder onderwijs geen toekomst. Daarnaast leveren we ondersteuning aan primaire levensbehoeften als toiletten, schoon drinkwater in de vorm van waterputten en zo mogelijk eenvoudige huisvesting. Om het belang van hygiënische leefomstandigheden te benadrukken, stellen wij als voorwaarde voor het bouwen van deze voorzieningen dat op de scholen voorlichting over hygiëne gegeven wordt. In de dorpen moet aan de ouders deze voorlichting gegeven worden. Deze wordt dan verzorgd door onze partnerorganisatie ter plaatse.

Wat is er in 2008 gerealiseerd?
*
De afronding van de bouw van een dagcentrum in Erumely.
* De bouw van een school voor mensen met een verstandelijk beperking en dove
kinderen in Guntur.
* Afronding van de bouw van de tweede verdieping van een school voor kinderen met een
verstandelijk beperking in Anakkara.
* De bouw van toiletten op 7 scholen.
* De bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Attaluru.
* Het leveren van spel- en ontwikkelingsmateriaal aan diverse organisaties.
* De aanschaf van vervoersvoorzieningen zoals bussen en een riksja (tuk tuk).
* Het in gebruik nemen van een gezinsvervangend tehuis, het zogenaamde
“Körver home”.

Wat willen we in 2009 bereiken?
*
De start van de eerste fase van de bouw van een nieuw dagcentrum voor mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Denduluru.
* Vervolg project bouwen van toiletten op 10 scholen.
* Het bouwen van waterputten in 22 dorpjes, gehuchten.
* Een bouwproject proberen te ontwikkelen om zeven krotten wijken te vervangen door
eenvoudige stenen huisjes. Dit voor in totaal 200 gezinnen.
* Het bouwen van een basisschool in Thummapudi.
* Het aanschaffen van een vervoermiddel om mensen naar een dagcentrum te brengen.

Waarom hebben wij geen CBF(centraal bureau fondsenwerving) keurmerk?
*
Als stichting vinden wij het onverantwoord om gelden, die voor goede doelen bestemd
zijn, aan deze, in onze ogen Nederlandse bureaucratische molen, te besteden. Een
keurmerk aanvragen kost € 5560. Hierbij moet dan ook nog een jaarlijkse toetsing
plaatsvinden die minimaal € 425 kost. Wij geven er de voorkeur aan ons te laten
toetsen door de donateurs. Op onze jaarlijkse reis bieden wij donateurs de gelegenheid
om mee te gaan en zelf ter plaatse te zien of de doelen conform afspraak zijn
uitgevoerd.
* De stichting is als ANBI (algemeen nut beogende instelling) bij de belastingdienst
geregistreerd. Zij ontvangen ons financieel jaarverslag.
* We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel.
* De stichting besteedt slechts 0,3% van de inkomsten aan onkosten. Dit is bevestigd
door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). We kunnen garanderen dat 99,7%
van het totaal aan donaties, daadwerkelijk in India besteed wordt. Hier mogen we als
stichting zeer tevreden mee zijn en zelfs een beetje trots. Dit met in het achterhoofd dat
een stichting of vereniging alleen een CBF keurmerk kan krijgen, als maximaal 25% van
de inkomsten aan onkosten wordt besteed.

Hoe kunt u ons helpen de projecten tot stand te brengen?
Bij onze stichting draait uiteindelijk alles toch ook om geld. Zonder financiële middelen kunnen we de projecten niet realiseren.
U moet hierbij denken aan:
* eenmalige donaties;
* structurele steun al dan niet notarieel vastgelegd en
* donaties bij bijzondere momenten van het leven zoals recepties bij pensionering, zoveel
jarig huwelijk of bij een uitvaart.
Maar ook bieden we jaarlijks de mogelijkheid aan mensen om mee te gaan naar India. Daar kan men dan zien aan welk project hun donatie is besteed. Ook kan men zich dan een beeld vormen van de leefomstandigheden ter plaatse.

Voor nadere informatie in tekst en beeld: kijk op de website www.stichtingkerala.nl.

Tot slot
Als we terug kijken naar de periode van 3 maart 1999 tot 3 maart 2009 heeft de stichting in totaal € 456.467,60 besteed aan diverse projecten. Dit jaar gaan we de grens van
€ 500.000 overschrijden. Naast dit geldbedrag hebben wij in de loop van deze tien jaar materialen vanuit Nederland meegenomen of verstuurd. Dit zijn rolstoelen, rollators, spel-, fysiotherapie-, en ontwikkelingsmateriaal.

Namens alle mensen en organisaties uit India en namens de stichting Kerala willen wij een ieder die ons de afgelopen tien jaar heeft gesteund enorm bedanken. Wij hopen dat we nog vele malen een beroep mogen doen op de vrijgevigheid van de Nederlandse bevolking om zo ons dankbare werk voort te kunnen zetten.Uw hulp reikt van deur tot deurStichting Kerala Gerealiseerde projecten

Jaren Omschrijving

Klooster in Trivandrum
1999 Uitbreiding klooster ten behoeve van huisvesting van personeel
2002 Bouwkundige voorzieningen

Dagcentrum Hermahal Trivandrum
2000 1e Fase bouw van een dagcentrum voor gehandicapten
2001 2e Fase bouw
2002 3e Fase bouw en inrichting

Dagcentrum DCMR Trivandrum
2002 Inrichting van een dagcentrum voor gehandicapten

Dagcentrum Stichting Mithram in Kanjirikkapilly
1999 1e Fase bouw dagcentrum voor gehandicapte kinderen en volwassenen
2002 2e Fase bouw en inrichting (Rainbow)

Gezinsvervangend tehuis stichting Mithram in Kanjirikkapilly
2002 1e Fase bouw van een woning voor 18 meisjes
Bouw van een waterput
2003 2e Fase bouw van een woning voor 18 meisjes
2004 3e Fase bouw van een woning voor 18 meisjes
2007 Bouw fysiotherapiecentrum Mithram

Dagcentrum Cottolengoschool in Fort Cochin
2005 Warmwatervoorziening
2007 Installatie opvang regenwater

Dagcentrum St.Ann's Manovikas Kendra in Guntur
2005 Inrichting dagcentrum te Guntur
2008 Bouw school

Dagcentrum Jeevan Jyothi in Erumely
2006 Bouw dagcentrum te Erumely
2007 Bouw dagcentrum te Erumely 2e fase
2008 Bouw dagcentrum te Erumely 3e fase

School Anakkara
2007 Bouw school mensen met een verstandelijke beperking
2008 Bouw school mensen met een verstandelijke beperking

School Attaluru
2007 Bouw school
2008 Bouw school

Dagcentrum Daya Sadan in Udayamperur
2006 Inrichting meubilair

Stichting Guntur Diocese Social Service Welfare Society
2006 Levering waterputten
2007 Bouw toiletten in slumps
2008 Bouw toiletten voor scholen

Bijdrage in de kosten van inrichting
2004 Bijdrage kosten van inrichting Daya Sadan, Mithram en Cottolengoschool

Bijdrage in de exploitatiekosten
2004 Bijdrage in de exploitatiekosten van de Cottolengoschool en Mithram
2005 Bijdrage kosten van inrichting Mithram
2008 Bijdrage in exploitatiekosten Mithram

Bijdrage ouderverenigingen
2005 Bijdrage oudervereniging Care 10 Ernakulam

Vervoermiddelen
2000 Aanschaf van een autobus voor het vervoer van gehandicapten naar het
dagcentrum van de stichting Mitrham in Kanjirikkapilly
2005 Autoriksja St.Ann's Manovikas Kendra
2006 Aanschaf van een autobus voor het vervoer van gehandicapten naar het dagcentrum van de stichting Jeevan Jyothi in Erumely
2006 Aanschaf van een autobus voor het vervoer van gehandicapten naar dagcentrum van de stichting Alphons Sedan in Kindangoor
2008 Autoriksja Cottolengoschool

Tsunamiprojecten
2005 Bouw basisschool Thekkalapadu
2005 Bouw 21 vissersboten Nazatpatnam

Lesmaterialen
Hulpmaterialen