Nieuwsbrief voorjaar 2015

Zoals een lamp duizenden jaren van duisternis kan verdrijven zo kan een gift aan Stichting Kerala een armoede en achterstand van eeuwen verdrijven. Het is misschien een zware opening van deze nieuwsbrief, maar het geeft ook aan hoezeer wij ieders hulp nodig hebben om die duisternis te verdrijven.

Maar laten wij allereerst kijken naar de resultaten in 2014 en wat er met de gelden is gebeurd.

Financieel jaarverslag 2014 Stichting Kerala

Balans
In kas 1 januari 2014
Spaarrekening € 16.000,00
Lopende rekening € 25,78
Totaal € 16.025,78

In kas 24 december 2014
Spaarrekening € 23.000,00
Lopende rekening € 1.039,08
Totaal € 24.039,08

Inkomsten
Rente € 177,35
Verkoop resultaten € 232,50
Giften € 71.865,73
Totale inkomsten € 72.275,58

Uitgaven
Bankkosten € 195,09
Website € 162,62
Beheerskosten € 0,00
Projecten € 63.904,57
Totaal uitgaven € 64.262,28
Positief resultaat € 8.013,30.


Projecten
Fysio € 23,98
Studenten € 7.352,00
Vrouwenprojecten € 7.940,00
Ondersteuning families € 643,59
Waterprojecten € 8.340,00
Sanitaire voorzieningen € 10.975,00
School vervoer € 23.430,00 (verstandelijk gehandicapte kinderen)
Schoolmeubilair € 5.200,00 (regulier basisonderwijs)
Totaal projecten € 63.904,57

Vertalen we deze cijfers naar mensen dan mogen we schrijven dat inmiddels meer dan 1500 kinderen op 6 plaatsen nu regulier de primary school bezoeken;daarnaast op 7 plaatsen aan meer dan 750 verstandelijk gehandicapte kinderen/ jong volwassenen onderwijs en dagbesteding wordt geboden;

- de vrouwen projecten een groot succes zijn en er op 3 plaatsen scholing en werkgelegenheid wordt geboden;

- er voor 90 kinderen op 5 adressen een groepshuis is;

- er op meerdere adressen water/ sanitair projecten tot stand zijn gebracht;

- 75 kinderen de kans op verschillend niveau onderwijs te volgen krijgen. Zonder onze steun en de donatie van velen was dat voor hen niet mogelijk geweest.

Op alle 5 onderdelen, te weten gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, waterprojecten, vrouwenprojecten en onderwijs, willen we dit jaar een vervolg geven. Daar is dus weer veel geld voor nodig. Allereerst zullen daar natuurlijk de gelden voor gebruikt worden die nu nog in kas zijn. Maar dat is onvoldoende. Ook al hebben we de eerste donaties ontvangen en gaat de Vastenaktie van St. Augustinus in de parochiekernen Wassenaar, Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk wederom voor onze stichting aan de slag.

Onze begroting ziet er als volgt uit:

Gehandicaptenzorg Euro 69.018 (grootste deel voor een groepshuis voor 50 kinderen)
Gezondheidszorg Euro 2.527
School Cherukupalli Euro 25.392
Waterproject school Euro 2.010
Vrouwenprojecten Euro 7.793
Studenten Euro 6.667
Totaal Euro 113.407

Nu nog de inkomsten!!!

Misschien kunnen wij mensen zijn die niet worden beheerst door de begeerte, want onze zorgen zullen dan alleen maar groeien. Laten we beseffen dat we gisteren vandaag maken en vandaag maken we morgen.


Met dank voor uw bijdrage,

Theo Sijbers
voorzitter Stichting Kerala

Bankrelatie; NL35 RABO 01127 92.480
Website: www.stichtingkerala.nl