2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Beleidsplan 2014 – 2018

Stichting Kerala

Hulp van deur tot deurStichting Kerala

Parkweg 20

6651 CE Druten

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 807702985

Kamer van Koophandel voor Rivierenland te Tiel, inschrijfnummer 11044770

Inhoud

Voorwoord 3

1. Inleiding 4

2. Missie, visie en kernwaarden 5

3. Werkzaamheden 6

- Doelstelling 6
- Activiteiten 6

4. Werving van gelden 7

5. Beheer en besteding van gelden 8

6. Bestuur 10


Voorwoord

Voor U ligt het beleidsplan van de Stichting Kerala.

De Stichting is opgericht op 3 maart 1999. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

Aanleiding voor het ontstaan en de oprichting van de Stichting was dat medewerkers van een van de eerste Indiase lokale organisaties in 1987, met subsidiegelden van de Bisschop Bekkers Stichting, voor een stage van drie maanden bij de toenmalige organisatie Boldershof in Druten terecht kwamen. Door werkervaring en persoonsgerichte training werd kennis overgedragen. Na deze stage deden zij nog regelmatig een beroep op mensen met wie zij hun relaties hadden opgebouwd. Deze persoonlijke band leidde ertoe dat de hulpvragen een dermate omvang kregen, dat de noodzaak tot het oprichten van een stichting ontstond.

Onze Stichting is sinds 1999 reeds erkend als goede doelen Stichting. Dit is op 1 januari 2008 omgezet in de ANBI status.
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI.

Dit plan geeft inzicht in;
- Missie, Visie en Doelstellingen van de Stichting
- Werkzaamheden en activiteiten van de Stichting
- De manier waarop de Stichting gelden werft
- Het beheer van vermogen van de Stichting
- De besteding van het vermogen van de Stichting
- Het functioneren van het bestuur

Namens het bestuur van de Stichting Kerala
Th. Sijbers, voorzitter

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Kerala(‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 - 2018 aan u voor.
Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de vragen en ontwikkelingen van onze contacten in India en het haar ter beschikking staande budget.
Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling, artikel 2 van de stichtingsacte:

Stichting Kerala biedt rechtstreeks hulp aan mensen en organisaties in India die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Daaronder vallen ook activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden of ondersteunend kunnen zijn, bijvoorbeeld hulp aan ouderorganisaties.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden voor het bieden van basale zorg, bijvoorbeeld voor het realiseren van dagactiviteiten, huisvesting, training en scholing aan mensen met een verstandelijke handicap.

Het werkgebied

De eerste contacten dateren uit 1987 en waren met medewerkers van organisaties betreffende de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in de steden en dorpen rond Cochin en Trivandrum in de deelstaat Kerala, India. Daar heeft de Stichting haar naam aan verbonden. Na de tsunami werden we via dezelfde organisaties in contact gebracht met organisaties in Guntur in de deelstaat Andhra Pradesh in het zuidoosten van India. Vooral op het platteland en aan de rand van de grote steden is de armoede zeer groot. De basisvoorzieningen als eten, drinken en wonen zijn voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend. Men leeft soms letterlijk onder een zeil of men slaapt in de open lucht. In zulk een land met zeer beperkte sociale voorzieningen is het hebben van een handicap een extra groot probleem. Kennis omtrent de zorg voor gehandicapten is slechts beperkt aanwezig. Daarnaast is ook de acceptatie van mensen met een handicap zeer beperkt. Soms ontstaat er de indruk dat in een land waar vele mensen moeten vechten voor hun bestaan de sterkste overwinnen. Daarom is voorlichting en onderwijs van groot belang.


2. Missie, visie en kernwaarden


Onze missie is mensen met een verstandelijke en/of andere beperking en hun ouders/verzorgers tot hun recht laten komen door hen te ondersteunen.
Onze visie: elk mens is uniek. Ook mensen met beperkingen en mensen met weinig mogelijkheden hebben bestaansrechten en basisbehoeften, zo ook behoefte aan persoonlijke groei en waardering.
Wij willen als stichting ouders en verzorgers, hulpverleners en organisaties, daarbij behulpzaam zijn door materiële ondersteuning en support. Dit doen wij via betrouwbare contacten dicht bij de mensen in India door antwoord te geven op hun vragen. Daarvoor gaan we jaarlijks in gesprek met hen en moeten alle vragen goed onderbouwd zijn. Tussentijds onderhouden we ook contacten over de voortgang van de projecten.

Het financieel en materieel ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking kent vele vormen en kan concreet bestaan uit onder andere:de aanschaf van een schoolbus voor gehandicapte kinderen
- het bouwen of aanpassen van een dagcentrum
- het bouwen van een basisschool op het platteland
- een water- en sanitaire voorziening voor een school of een dorp
- een fysiotherapiecentrum met materialen ook ontwikkeld in de eigen omgeving
- home-centra voor kinderen, die geen ouders hebben of te ver van de school wonen
- vrouwenprojecten met scholing om in hun eigen onderhoud te voorzien en zodoende ook de kinderen naar school kunnen
- het bevorderen van speciale scholing voor begeleiders
- ontwikkelingsmaterialen.
Afgelopen jaren is deze missie uitgebreid. Naast het ondersteunen van de direct betrokkenen, betrekken we ook de mensen in de leefomgeving bij onze projecten. Zo kunnen we ook een rol van betekenis spelen in de mogelijkheden van scholing, waardoor uiteindelijk de leefsituatie van onze doelgroep verbetert. Denk hierbij aan de watervoorzieningen in een dorp.


3. Werkzaamheden

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel rechtstreeks hulp te bieden aan mensen en organisaties in India die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
Daaronder vallen ook activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden of ondersteunend kunnen zijn aan de doelstelling, bijvoorbeeld hulp aan ouderorganisaties.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden onder meer voor het bieden van zorg door middel van het aanbieden van dagactiviteiten, huisvesting, training en scholing aan mensen met een verstandelijke handicap.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen met de werkzaamheden van de Stichting waardoor het algemeen belang gediend wordt.


Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen en opzetten van projecten in de deelstaat Kerala en Andhra Pradesh en op het werven van fondsen voor de uitvoering van de projecten.
Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:
- De bouw van een hostel voor 50 gehandicapte kinderen in Guntur
- Het realiseren van een waterprojectDe aanschaf van materialen voor fysiotherapie
- Het continueren van de vrouwenprojecten
- Voor de Jeevan Yothi school: meubilair, kopieerapparaat en computer
- Renovatie dagcentrum in Mithram

De gerealiseerde projecten zijn terug te vinden in de nieuwsbrieven zoals gepubliceerd op de website van de Stichting: www.stichtingkerala.nl, tabblad nieuwsbrieven.


4. Werving van gelden

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften vanuit fondswerving en vaste donateurs.
Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting beoogt de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. De Stichting heeft in het verleden inkomsten uit giften en subsidies verkregen. De Stichting zal blijven onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden.
De Stichting streeft er naar de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kosten van inzamelingsacties moeten zo laag mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding verschilt per inzamelingsactie. Acties zullen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt en per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

De Stichting is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
Doordat de Stichting deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden.
Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vorm te komen.
De Stichting werkt, waar het kan en passend is, samen met organisaties die grote landelijke acties organiseren, zoals Vastenaktie Nederland, Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA) of Wilde Ganzen. Actief wordt geworven bij lokale Kringloopwinkels, Rotary en andere organisaties die zich inzetten voor goede doelen.

Voor die groepen worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over onze doelstellingen en activiteiten, met ondersteuning van visueel materiaal.
Voor acties op scholen is lesmateriaal ontwikkeld en worden presentaties, afgestemd op de leeftijd van de kinderen, gegeven.
Tenslotte zijn we aanwezig op markten voor de verkoop van meegebrachte materialen of het geven van voorlichting.


5. Beheer en besteding van gelden

Stichting Kerala is als ANBI stichting verplicht een inzichtelijke administratie te voeren van inkomsten en uitgaven. Uit deze administratie moet ook blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

De middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.
Naast een lopende rekening heeft de Stichting een spaarrekening. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, vaste donaties, erfstellingen en door andere baten bijvoorbeeld uit acties.

De komende jaren (2014 tot 2018) zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor de activiteiten die reeds vermeld staan op bladzijde 5 (onderaan) en mogelijk aan nieuwe, aanvullende vragen.

Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening aanhouden. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed.

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als:
- bankadministratie- en overboekingskosten
- kosten van de website en provider
- eventuele notariële kosten

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting heeft geen winstoogmerk.
In nauw overleg met de Belastingdienst is met betrekking tot de bezoeken ter controle van de projecten in India het volgende overeengekomen. Jaarlijks bezoeken twee bestuursleden ter controle de projecten in India. De stichting biedt de ruimte aan de betrokken bestuursleden om gezamenlijk in totaal jaarlijks € 3.000 van de reiskosten voor haar rekening te nemen van de totale reiskosten die door deze bestuursleden in privé worden gedragen.

Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Deze jaarstukken worden beoordeeld door een externe kascommissie, waarna deze beoordeling zal worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Als blijkt dat Stichting Kerala haar doelen heeft bereikt dan kan de Stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om vanuit de statuten en vanuit regelgeving het batig saldo te doneren aan een ANBI Stichting met dezelfde doelstelling.
Het doel waarvoor het batig saldo is bedoeld zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Voor meer gerichte informatie over de projecten verwijzen wij naar de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Stichting.
Deze zijn te vinden op de website: www.stichtingkerala.nl


6. Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kerala bestaat thans uit drie personen:

De heer T.J.M. Sijbers, Druten, voorzitter
Mevrouw J.G. van Krieken, Ede, penningmeester
Mevrouw M.W.J. van Beurden, Wateringen, secretaris

Het bestuur vergadert minstens drie keer per jaar in Druten en zoveel als wenselijk is. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden ondertekend door alle bestuursleden.
Er kan ook per mail vergaderd worden en besluiten worden genomen. Ook hiervan worden notulen gemaakt. Voor de jaarlijkse Indiareis wordt een programma gemaakt voor de te bezoeken projecten. De stand van zaken van de projecten en afspraken met de organisaties worden tijdens de reis vastgelegd en in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken en, gecontroleerd voor besluitvorming.

Voor de bevoegdheden en werkzaamheden van de bestuurders: zie Statuten van de Stichting Kerala, artikel 4 tot en met 7.